Hit Enter to search or Esc key to close

WARUNKI UCZESTNICTWA (UMOWA)

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

(zwane dalej „Warunkami uczestnictwa”) organizowanej przez DMC MALTA LTD z siedzibą w MELLIEHA, MALTA, o kapitale zakładowym w wysokości 1200 EUR, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Malta Financial Services Authority, Notabile Road, Attard BKR 3000, Malta pod numerem: C68732 (zwanej dalej „MOJA MALTA” lub „Organizatorem”)

I. Postanowienia ogólne
Niniejsze Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Moja Malta stanowią integralną część Umowy o świadczenie usług turystycznych (zwanej dalej „Umową”), chyba że Umowa będzie wyraźnie stanowić inaczej.
Moja Malta jest organizatorem turystyki i pośrednikiem turystycznym w rozumieniu MALTA TRAVEL AND TOURISM SERVICES ACT o usługach turystycznych (ACT XII of 1999, as amended by Acts XXVI of 2000 and VI of 2001, Legal Notices 512 of 2004 and 426 of 2007; and Act XXIII of 2009) (zwanej dalej „Ustawą o usługach turystycznych”).

II. Definicje, Umowa i jej zawarcie
Przed zawarciem Umowy o świadczenie usług turystycznych organizowanych przez Moja Malta Klient zapoznaje się z ofertą Moja Malta, niniejszymi Warunkami uczestnictwa, Warunkami ubezpieczenia oraz Informacjami dodatkowymi. Odpowiednie postanowienia zawarte w ww. dokumentach stają się integralnym elementem Umowy, jeżeli Umowa nie zawiera w tym zakresie odmiennych postanowień.  
Przez użyte w niniejszych Warunkach uczestnictwa pojęcia rozumie się:

1) Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
2) Cena imprezy – kwota pieniężna, określona w cenniku lub w systemie rezerwacyjnym, w ofercie specjalnej lub Umowie.
3) Informacje dodatkowe – informacje zawarte w katalogu, ofercie Moja Malta umieszczonej na jej stronie internetowej www.mojamalta.com lub w inny sposób dostarczonej Klientowi przez Organizatora, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
4) Warunki ubezpieczenia – Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. BEZPIECZNE PODRÓŻE oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ;

Klient podpisujący Umowę w imieniu i na rzecz osób trzecich (zwany dalej „Pełnomocnikiem”) oświadcza, że posiada pełnomocnictwo do zawarcia Umowy oraz dokonywania wszelkich innych czynności koniecznych do lub związanych z realizacją Umowy. Pełnomocnik oświadcza, że zgłoszenie osób wskazanych w formularzu zgłoszeniowym nastąpiło po zapoznaniu się tychże osób z dokumentami wchodzącymi w skład umowy i  że akceptują ich treść.

Jeśli w imprezie turystycznej uczestniczy osoba niepełnoletnia Umowę podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
Klient podpisując Umowę potwierdza, że otrzymał, zapoznał się i akceptuje niniejsze Warunki uczestnictwa, Warunki ubezpieczenia, Informacje dodatkowe stanowiące integralną część Umowy oraz informacje zawarte w aktualnym katalogu Moja Malta lub na jej stronie internetowej www.mojamalta.com.
Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości określonej w umowie. Klient zobowiązuje się dokonać dalszych wpłat w ustalonych w umowie terminach i wysokościach.
Przy zawieraniu umowy Organizator określa rodzaj dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w imprezie turystycznej oraz termin ich okazania lub dostarczenia Organizatorowi.
Klient jest zobowiązany – zgodnie z niniejszymi Warunkami uczestnictwa oraz Umową – do posiadania wszystkich powyższych dokumentów.
Umowa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania przez obydwie strony.
Cena imprezy turystycznej oraz warunki płatności określone są w Umowie.

III. Zmiany umowy, odwołanie imprezy turystycznej, odstąpienie od Umowy, przeniesienie uprawnień wynikających z Umowy
O wszelkich zmianach danych Klienta zamieszczonych w Umowie (w szczególności zmiana nazwiska, adresu, wymiana paszportu), Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora. W przeciwnym przypadku Organizator nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy z powodu zmiany danych, o której nie został powiadomiony.
W przypadku, gdy Organizator jest zmuszony przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Klientem, z zastrzeżeniem punktu 5 niniejszego rozdziału, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Klienta. W tej sytuacji Klient powinien niezwłocznie  poinformować Moja Malta, czy:

przyjmuje proponowaną zmianę umowy, albo

odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.

Jeżeli Klient odstępuje od Umowy zgodnie z punktem 2 niniejszego rozdziału lub jeżeli MojaMalta odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:

1) uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie;
2) żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

W wypadkach określonych w punkcie 3 niniejszego rozdziału Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

1) zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w Umowie lub Informacjach dodatkowych, a Organizator powiadomił o tym Klienta na piśmie w terminie uzgodnionym;
2) siły wyższej. 

Cena ustalona w Umowie może być podwyższona nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną, jeżeli jest to uzasadnione i udokumentowane przez MojaMalta:

1) wzrostem kosztów transportu,
2) wzrostem opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za usługi takie jak: lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,
3) wzrostem kursów walut.

O wzroście ceny Klient powinien być poinformowany nie później niż 21 dni przed datą wyjazdu na imprezę turystyczną. W przypadku braku zgody Klienta na zmianę cen, Moja Malta zobowiązana jest do zwrotu wpłat dokonanych przez Klienta na poczet ceny imprezy turystycznej, chyba że Klient wybierze uczestnictwo w imprezie zastępczej zgodnie z punktem  2 oraz 3 niniejszego rozdziału.
Jeśli Moja Malta w czasie trwania danej imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu tej imprezy, jest obowiązana bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny imprezy.
Jeżeli wykonanie świadczeń zastępczych, o których mowa w pkt. 7, jest niemożliwe albo klient z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody i odstąpił od umowy, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić mu powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umowie.

W razie odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym punkcie, Organizator nie może żądać od Klienta żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, a w szczególności kary umownej.

W razie niemożności wykonania świadczeń zastępczych, o których mowa powyżej, Klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:

1) działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
2) siłą wyższą.

W każdej chwili do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, Klient może odstąpić od Umowy poprzez powiadomienie Moja Malta o swojej rezygnacji i złożenie odpowiedniego pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania przez Moja Malta oświadczenia Klienta o rezygnacji.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta lub nierozpoczęcia podróży Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów faktycznie poniesionych przez Organizatora na zasadach określonych zgodnie z kodeksem cywilnym. Koszty te najpóźniej rozliczone zostaną po zakończeniu imprezy turystycznej.
Klient może przenieść przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki. Dla skuteczności przeniesienia uprawnień i przejęcia obowiązków z Umowy konieczne jest zawiadomienie Organizatora przez Klienta na co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem imprezy. Klient i osoba przejmująca jego uprawnienia solidarnie odpowiadają za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz koszty poniesione przez Moja Malta w wyniku zmiany uczestnika imprezy turystycznej.

IV. Odpowiedzialność, postępowanie reklamacyjne
Moja Malta odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że spowodowane jest to wyłącznie:

1) działaniem lub zaniechaniem Klienta,
2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo
3) siłą wyższą.

Moja Malta odpowiada za szkody wynikłe z działania lub zaniechania swoich kontrahentów i podwykonawców jak za działania własne, chyba że szkody te zostały spowodowane przyczynami, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału, jak również, gdy przewiduje to umowa międzynarodowa, której stroną jest Malta.
Odpowiedzialność Moja Malta za szkodę wyrządzoną Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona w przypadkach określonych w szczególności w takich umowach międzynarodowych jak: Konwencja z 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, Konwencja z 12 października 1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (tzw. Konwencja warszawska wraz ze zmianami tj. Protokołem zmieniającym Konwencję Warszawską, sporządzonym w Hadze 28 września 1955 r., Konwencją z dnia 18 września 1961 r. zawartą w Guadalajarze),   Konwencja montrealska z 28 maja 1999 roku, Konwencja ateńska z 13 grudnia 1974 r. w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu, Konwencja z 9 maja 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym (COTIF) wraz z załącznikiem A – Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowej przewozu osób i bagażu kolejami (CIV), zmieniona w dniu 20 grudnia 1990 r.
Odpowiedzialność Moja Malta jest wyłączona lub ograniczona, jeśli zgodnie z umowami międzynarodowymi lub zgodnie z przepisami wydanymi na ich podstawie, stosowanymi do wykonania świadczenia przez podwykonawcę, jego odpowiedzialność również została wyłączona lub ograniczona.
Odszkodowania mogą być przyznane na podstawie uzasadnionych i wykazanych szkód powstałych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.
Odpowiedzialność Organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie imprezy turystycznej ograniczona jest do dwukrotności ceny imprezy turystycznej względem każdego Klienta, z tym że ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.
Klient zobowiązany jest do: przestrzegania warunków Umowy o imprezę turystyczną, w tym zgłoszenia się w wymaganym czasie na zbiórkę, do odprawy biletowo-bagażowej, przepisów prawa obowiązującego w Polsce i na terenie kraju pobytu podczas imprezy turystycznej,  a także przestrzegania przepisów porządkowych, bezpieczeństwa i pożarowych w środkach transportu i miejscach zakwaterowania oraz do stosowania się do zaleceń pilota. Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone przez siebie szkody.
Jeżeli w trakcie imprezy turystycznej Klient stwierdza wadliwe wykonywanie Umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi oraz Organizatora. Zawiadomienie może mieć formę reklamacji poprzez dodanie do niego roszczenia Klienta.
Niezależnie od powyższego zawiadomienia, Klient może zgłosić Organizatorowi reklamację lub uzupełnić reklamację zgłoszoną podczas imprezy turystycznej, zawierającą wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie swojego żądania w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy.
Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji złożonej zgodnie z punktem 8 i 9 niniejszego rozdziału w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej, w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
Reklamacje mogą być składane drogą elektroniczną na adres: info@mojamalta.com W przypadku reklamacji przesyłanych pocztą Klienci proszeni są o kierowanie ich na adres: DMC MALTA LTD Apt 8, Sandy Waters, Marfa Road, MELLIEHA, MALTA
V. Ubezpieczenie
Organizator zawarł z SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., adres: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, zgodnie z wymogiem określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o usługach turystycznych, umowę gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie pokrycia kosztów powrotu Klienta do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w sytuacji, gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu, a także na pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez Klienta w razie niewykonania zobowiązań umownych. 
Wszyscy Klienci, jako uczestnicy imprezy turystycznej, ubezpieczeni są w SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. adres: ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa zgodnie z Warunkami ubezpieczenia SIGNAL IDUNA BEZPIECZNE PODRÓŻE (wariant Standard). Ubezpieczenie obejmuje koszty leczenia i assistance, następstw nieszczęśliwych wypadków, pomoc i ochronę prawna – do kwot określonych w Umowie.
Moja Malta rekomenduje dodatkowo zawarcie ubezpieczenia:

a) odpowiedzialności cywilnej (OC);
b) bagażu podróżnego;
c) kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, których warunki znajdują się w Warunkach ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  W przypadku braku tego ubezpieczenia Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową związaną z ryzykiem kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej. Ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej powinno być zawarte najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych. Jeżeli zaś do rozpoczęcia imprezy turystycznej pozostaje mniej niż 30 dni, ubezpieczenie Kosztów Imprezy Turystycznej może być zawarte jedynie w dniu zawarcia Umowy o świadczenie usług turystycznych;
d) przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej;
e) chorób przewlekłych;
f) sportów zimowych, sportów wysokiego ryzyka, wyczynowego uprawiania sportów; sportów ekstremalnych.  

W trakcie imprezy turystycznej Organizator zobowiązany jest pomóc Klientowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Klienta w towarzystwie ubezpieczeniowym SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
W razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, Klient powinien kontaktować się z Centralą Alarmową SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (Centrala Alarmowa Interpartner Assistance Polska): tel: 48 22 8645526, fax: 48 22 5759575, SMS +48 661 000 888.
Warunki ubezpieczenia SIGNAL IDUNA są załącznikiem do Umowy.
VI. Inne postanowienia
Uregulowania Umowy mają pierwszeństwo przed uregulowaniami niniejszych Warunków uczestnictwa. Jeżeli więc z treści Umowy wynika inne, niż w niniejszych Warunkach uczestnictwa, uregulowanie danej kwestii – stosuje się postanowienia wynikające z Umowy.
Zawarcie umowy o imprezę turystyczną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych na przetwarzanie, uaktualnianie i udostępnianie danych osobowych niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy. Administratorem danych osobowych jest Organizator oraz towarzystwo ubezpieczeniowe SIGNAL IDUNA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach uczestnictwa stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, przepisy obowiązujące na podstawie  umów międzynarodowych wiążących Polskę oraz wszelkie inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Niniejsze OWU zostały przyjęte przez Zarząd DMC MALTA LTD w dniu 30 stycznia 2020 r.